Tillgänglighet för mindmestudios.se

Mindme Studios AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mindmestudios.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mindmestudios.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info @ mindmestudios.se
  • ring 08-68409700

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av mindmestudios.se.

Senaste bedömningen gjordes den 31 juli 2023.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 juli 2023.

Accessibility of mindmestudios.se

This website is run by Mindme Studios AB. We want as many people as possible to be able to use this website, and this document describes how mindmeomsorg.se complies with the accessibility regulations, any known accessibility issues, and how you can report problems so that we can fix them.

How accessible is mindmestudios.se?

There are no known accessibility issues with this website.

What to do if you can’t access parts of this website?

If you need content from this website that is not accessible for you, but is not within the scope of the accessibility regulations as described below, please contact us.

Our normal response time are 2 days.

You can contact us in the following ways:

  • email info @ mindmestudios.se
  • call 08-68409700

Reporting accessibility problems with this website

We’re always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems that aren’t listed on this page or if we’re not meeting the requirements of the accessibility regulations, contact us and let us know about the problem.

Enforcement procedure

The Agency for Digital Government is responsible for enforcing the accessibility regulations. If you’re not happy with how we respond to your complaint, contact the Agency for Digital Government to lodge a complaint.

Technical information about this website’s accessibility

This website is fully compliant with the Swedish accessibility regulations.

How we tested this website

We have performed a self-assessment, internal testing, of mindmestudios.se

The last assessment was made on July 31 2023.

The website was published 2017.

The statement was last updated on July 31 2023.