Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://mindmestudios.se.

Den här policyn riktar sig till dig som skickar e-post till oss och/eller besöker vår webbplats samt använder vårt kontaktformulär.

Här förklarar vi hur Mindme Studios AB:s webbplats samlar in och behandlar dina uppgifter. Vidare framgår vilka möjligheter du har och hur du kan utöva dina rättigheter. Det framgår även hur vi samlar in uppgifter, hur länge de sparas, i vilka syften och vilken typ av uppgifter som vi behandlar eller kan komma att behandla om dig.

Personuppgiftsansvarig

Mindme Studios AB 556848-6483 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Cookies-filer

Du godkänner användning av cookies och denna policy när du klickar på godkänn.

Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation informerar vi dig om att den här webbplatsen använder Cookies. En cookie är en textfil som lagras till den enhet du använder när du besöker den här webbplatsen. Den identifierar din webbläsare men inte dig som person då den inte innehåller den informationen. Mindme Omsorg använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. Vi använder cookies till att lagra information om vår policy, få tillförlitlig besöksstatistik, anpassning av annonser och förbättra funktionaliteten för besökare. För mer information om cookies, besök pts.se/cookies

Kontakt med oss

Som besökare på vår hemsida finns möjlighet att kontakta oss via kontaktformulär. Då krävs att du lämnar ditt namn, e-post och vad ärendet gäller. Aktuell information är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig och i förekommande fall kunna fullgöra våra förpliktelser som utförare av 9 § 10 daglig verksamhet och 9 § 6 korttidsvistelse enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

E-post

Vi raderar e-postmeddelanden så snart det är möjligt efter ditt ärende är slutfört. Om du vill att e-postmeddelandet du skickat ska raderas omgående, vänligen kontakta oss via telefon 08-68409700 eller info@mindmestudios.se.

Personuppgifter deltagare i Mindme Omsorg AB:s verksamhet

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla lagkrav. De lagar som reglerar hantering av personuppgifter inom Mindme Omsorgs verksamhet är Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här finns det regler för hur vi ska bevara och gallra dina personuppgifter. I samband med introduktion informerar vi om vad det här innebär och förklarar GDPR och du får möjlighet att ställa frågor. Inga personuppgifter och bilder publiceras på exempelvis hemsidan eller sociala medier utan ditt skriftliga samtycke.

Särskilt om social journal

Mindme Omsorg har skyldighet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade att föra social journal dvs dokumentera din insats hos oss. Den kan exempelvis innehålla diagnos, utförda och/eller planerade insatser, beställningar från uppdragsgivande kommuns socialtjänst, individuell genomförandeplan och löpande journalföring.

I den löpande journalföringen framgår när och vem som gjort en anteckning om dig. Vid avvikande uppfattning eller om du anser att en uppgift är felaktig finns möjlighet att begära rättelse genom att få det infört i din journal. Om du vill ha uppgiften borttagen måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) www.ivo.se. Uppgifter behövs även i kvalitetsuppföljning och när uppdragsgivande kommun ställer krav på att vi ska rapportera i forskningssyfte. Dina uppgifter sparas i vårt journalsystem och din personliga akt. Du har även alltid rätt att ta del av din journal och få kopia på hela eller delar.

Sekretess

Mindme Omsorgs verksamhet omfattas av tystnadsplikt. Vi kommer inte under några omständigheter lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det enligt lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt samtycke. Vi kan använda leverantörer för att behandla dina personuppgifter i enlighet med skriftliga avtal för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Det kan exempelvis vara HSL insatser. Leverantören har inte rätt att använda dina personuppgifter i annat syfte än vad som anges här. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Kontakta då vår verksamhetschef på telefonnummer 08-68409700 eller info@mindmeomsorg.se.

Till anhöriga, myndigheter, andra vårdgivare och övriga

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte kan lämna ut uppgifter utan samtycke från aktuell individ som är placerad i Mindme Omsorgs verksamhet. Det finns situationer då vi enligt lag måste lämna ut uppgifter. Vi mailar inte information som kan omfattas av verksamhetens tystnadsplikt. Det innebär att vi exempelvis inte mailar genomförandeplaner, kopia på beställningar och journalanteckningar. Vi har heller inte möjlighet att besvara e-post som innehåller information som omfattas av tystnadsplikt. Vid eventuella frågor, kontakta vår verksamhetschef på telefon 08-68409700 eller skicka e-post till info@mindmestudios.se.

Till säljare

Vi raderar omgående samtliga mail utan någon som helst återkoppling.

Dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter skickar du e-post till oss info@mindmeomsorg.se.

Du har rätt

  • att begära tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig eller annan. Det kan dock finnas olika legala hinder för oss att överföra delar av dina insamlade uppgifter.
  • att begära kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • att begära radering av dina uppgifter om uppgiften inte längre är nödvändig för ändamålet som den samlades in för. Det kan dock finnas olika legala hinder för oss att omedelbart radera delar av dina insamlade uppgifter.
  • att när som helst återkalla ditt samtycke.
  • att göra invändingar mot behandling av dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot aktuell behandling.

Ändringar i den här policyn

Om vi gör ändringar kommer det att meddelas dig genom att vi publicerar den på mindmestudios.se.

Kontakt

Mindme Studios AB har utsedd ansvarig för dataskydd. Om du har några frågor, kontakta dataskyddsansvarig på telefon 08-68409700 eller e-post info@mindmestudios.se.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du till Mindme Omsorg AB eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Om du blir osäker på innebörden av innehållet eller har någon fråga om vår hantering av personuppgifter är ni mycket välkomna att kontakta oss så återkommer vi snarast.

Malin Wiberg, Verksamhetschef Mindme Studios AB

Reviderades senast 20190509.